Pracownia Liderów NGO’s

Projekt  „Pracownia Liderów NGO’s” realizowany w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie II.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr POWR.02.16.00-00-0018/16-00 podpisana z Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Wartość projektu: 1 087 944,00 zł
– ze środków europejskich: 916 919,20 zł
– ze środków dotacji celowej: 171 024,80 zł

Projekt jest realizowany w partnerstwie, gdzie liderem jest Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych z siedzibą przy ulicy Solec 81B nr lokalu: 73A, 00-382 Warszawa, a partnerem Fundacji Instytut Inicjatyw Publicznych z siedzibą przy ul. Przy Bernardyńskiej Wodzie 3, nr lokalu: 18, 02-943 Warszawa.

O PROJEKCIE

Pracownia Liderów NGO’s jest projektem szkoleniowym, którego głównym celem jest wzmocnienie potencjału podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia prawa na szczeblu krajowym. Naszym zadaniem będzie podniesienie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Polski w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomicznej analizy prawa.

W ramach projektu zakłada się 2 zadania:

Zadanie nr 1: 6 edycji 3-dniowych szkoleń, każde przewidziane dla 60 uczestników
Zadanie nr 2: 2 cykle roczne szkoleń, które składać się będą z 8 zjazdów po 3 dni. Każdy cykl przewidziany jest dla 30 uczestników

Realizacja projektu przyczyni się do trwałego wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych objętych wsparciem w zakresie legislacji i udziału w procesie stanowienia prawa. Nastąpi trwałość kwalifikacji i podniesienie kompetencji eksperckich przedstawicieli ww. instytucji, tj. m.in.: z zakresu etyki prawniczej i etosu poszczególnych podmiotów uczestniczących w procesie stanowienia prawa, liderskich i komunikacyjnych.

DLA KOGO?

Szkolenia w ramach zadania nr 1 (I etap) są dedykowane dla 360 osób z terenu całej Polski w wieku od 18 r.ż. z wykształceniem minimum średnim – przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym wolontariuszy pracujących na ich rzecz, chcących podnieść swoje kompetencje eksperckie w zakresie legislacji i udziału w procesie stanowienia prawa, w tym w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomicznej analizy prawa.

Szkolenia w ramach zadania nr 2 (II etap) są dedykowane dla 60 osób, które uczestniczyły w I etapie szkoleń i zdały poprawnie test podsumowujący nabytą wiedzę oraz wyróżniały się umiejętnościami i kompetencjami w omawianym obszarze.

Projekt realizuje zasadę równości szans dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

KALENDARIUM SZKOLEŃ

Zadanie nr 1

Nadchodzące szkolenia:
 • Grudzień 2018 r. szkolenie we Wrocławiu

 • Styczeń 2019 r. szkolenie w Poznaniu

 • Luty 2019 r. szkolenie w Krakowie

Szkolenia które się odbyły:
 • 15-17/06/2018 r. szkolenie w Lublinie

 • 22-24/06/2018 r. szkolenie w Warszawie

 • 29/06-01/07/2018 r. szkolenie w Gdańsku

Zadanie nr 2

Nadchodzące szkolenia:
 • 23-25/11/2018 r.

 • 07-09/12/2018 r.

 • 18-20/01/2019 r.

Szkolenia które się odbyły:
 • 13-15/07/2018 r.

 • 14-15/09/2018 r.

 • 28-30/09/2018 r.

 • 12-14/10/2018 r.

 • 26-28/10/2018 r.

JAK APLIKOWAĆ?

Zapraszamy do aplikowania na szkolenia. W celu zgłoszenia należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy odpowiadając na pytania. Każdy uczestnik musi zapoznać się z Regulaminem Projektu.

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans płci, równego dostępu oraz zrównoważonego rozwoju. W projekcie może uczestniczyć do 3 przedstawicieli jednego NGO.

Liczba miejsc ograniczona. Organizatorzy dokonują weryfikacji zgłoszeń. Informacja o przyjęciu na szkolenia zostanie przesłana poprzez e-mail. Lista uczestników zostanie opublikowana na stronie projektu.

Zadanie nr 1 w ramach Pracowni Liderów NGO’s

Lublin 15 – 17 czerwca 2018r.

Lista osób Pracownia Liderów NGO’s – Lublin

Warszawa 22 – 24 czerwca 2018r.

Lista osób Pracownia Liderów NGO’s – Warszawa

Pruszcz Gdański 29 czerwca – 1 lipca 2018r.

Lista osób Pracownia Liderów NGO’s – Pruszcz Gdański

Zadanie nr 2 w ramach Pracowni Liderów NGO’s

Lista osób zakwalifikowanych do zadania nr 2

ZAPYTANIA OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/2018 (SKŁADANIE OFERT)

Przedmiotem zamówienia jest wynajem 3 sal konferencyjnych, zapewnienie usługi cateringowej, bufetu kawowego oraz usługi hotelowej dla uczestników szkolenia, które odbędzie się w terminie 18.01-20.01.2019 (piątek – niedziela).

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2018 (ROZSTRZYGNIĘTY)

Dot.: Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi przeprowadzenia szkoleń w Lublinie, Warszawie i Gdańsku dla uczestników projektu pn. „Pracownia Liderów NGO”.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2018 (ROZSTRZYGNIĘTY)

Dot.: Opracowanie i wydruk materiałów szkoleniowych, skryptu merytorycznego oraz zakup i dostarczenie książek tematycznych i certyfikatów dla uczestników projektu „Pracownia Liderów NGO” oraz przygotowanie prezentacji dla prowadzących zajęcia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2018 (ROZSTRZYGNIĘTY)

Dot.: Wynajem sal konferencyjnych z niezbędnym wyposażeniem technicznym, zapewnienie usługi cateringowej i hotelowej dla uczestników projektu – województwo pomorskie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2018 (ROZSTRZYGNIĘTY)

Dot.: Wynajem sal konferencyjnych z niezbędnym wyposażeniem technicznym, zapewnienie usługi cateringowej i hotelowej dla uczestników projektu – województwo mazowieckie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018 (ROZSTRZYGNIĘTY)

Dot.: Wynajem sal konferencyjnych z niezbędnym wyposażeniem technicznym, zapewnienie usługi cateringowej i hotelowej dla uczestników projektu – województwo lubelskie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018 (Anulowane)

Dot.: Wynajem sal konferencyjnych z niezbędnym wyposażeniem technicznym, zapewnienie usługi cateringowej i hotelowej dla uczestników projektu.

ORGANIZATORZY